Raad bereikt akkoord over nieuwe GLB

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over haar standpunt over de hervormingen van het GLB. Met dit akkoord gaat de Raad de laatste onderhandelingen in met het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Tijdens de Landbouwraad in Luxemburg op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni zijn de Landbouwministers het eens geworden over het plattelandsbeleid, de vergroening en grote delen van het beleid voor directe betalingen, marktordening en de uitvoeringsregels. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Algemeen

 • Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar een gelijke hectarepremie in Europa.
 • Lidstaten krijgen de mogelijkheid om de inkomenstoeslagen voor boeren af te romen. Dat kan tot maximaal 15 procent. Dat geld kan worden gebruikt voor plattelandsontwikkeling. Mogelijk eist het Europees Parlement dat de lidstaten het afgeroomde bedrag co-financieren.
 • De zuivelsector moet toegankelijk worden gemaakt voor producentenorganisaties. Hiermee kan de zuivelketen duurzame melkproductie stimuleren.
 • Productiebeperkende regelingen, zoals de quota voor suiker, worden afgeschaft.

Vergroening

De vergroeningseisen zijn minder streng geworden dan oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld.

 • Ecological Focus Area’s (EFA’s) zijn (voorlopig) teruggebracht van 7 naar 5 procent. Onder de EFA’s vallen heggen, bomen, bufferstroken langs het land, maar ook stikstofbindende gewassen. De EFA’s gelden alleen voor bouwland.
 • Boeren met 10 tot 30 hectare bouwland moeten minimaal twee gewassen telen; boven de 30 hectare is dat minimaal drie gewassen. Melkveehouders met 75 procent grasland en minder dan 30 hectare bouwland zijn uitgesloten voor gewasdiversificatie.
 • Boeren hoeven niet meer op individueel niveau minimaal 95 procent van hun permanent grasland te behouden; permanent grasland mag op nationaal niveau worden gemonitord.

Jonge boeren

De steun voor jonge boeren wordt verplicht voor elke Europese lidstaat. Jonge boeren krijgen een extra betaling per hectare.  Daarnaast hebben de lidstaten de mogelijkheid geld voor plattelandsontwikkeling te besteden aan regelingen voor jonge boeren.

Ter discussie

Over een aantal zaken is men het nog niet eens geworden. Punten van discussie zijn onder meer:

 • Of het suikerquotum zal eindigen in 2017 of 2018.
 • Wat de hoogte van de boete wordt bij het niet nakomen van de vergroeningseisen.
 • Een bovengrens aan de maximale bijdrage per bedrijf (capping).
 • De marktordening. Het gaat om de zeggenschap van het parlement bij het afspreken van bijvoorbeeld referentieprijzen. De kwestie ligt dermate gevoelig dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zich onthielden van stemming bij dit onderwerp.

Vervolg

Zojuist is de laatste triloog van start gegaan. Wordt hierin een akkoord bereikt, dan wordt dit voorgelegd aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Als ook zij instemmen met het akkoord, dan is het nieuwe GLB voor 2014 tot en met 2020 rond. 2014 wordt sowieso een overgangsjaar.

Meer op boerderij.nl >>

Of download het persbericht van de Raad >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *