Schouten beantwoordt Kamervragen over GLB

Het kabinet wil bij de onderhandelingen over het nieuwe GLB meer inzetten op prestatiebetalingen. Er moet een directe relatie komen tussen wat een agrariër aan subsidie krijgt en wat hij daarvoor aan maatschappelijke prestaties levert. LNV-minister Carola Schouten zegt dit in antwoord op Kamervragen. Haar inzet bij de onderhandelingen is erop hiervoor steun te krijgen bij de andere lidstaten.

De Tweede Kamer heeft eerder deze zomer 152 vragen gesteld aan de LNV-minister over de GLB-voorstellen. De antwoorden op al deze vragen zijn inmiddels naar de Kamer gestuurd. Op dinsdag 4 september gaat Schouten in debat met de Tweede Kamer over het GLB.

Versterking positie boeren

In haar antwoorden zegt de minister ervan overtuigd te zijn dat het nieuwe GLB leidt tot een versterking van de positie van de boer in de keten. “Een betere onderhandelingspositie stelt boeren in staat een hoger inkomen te verwerven.” De minister vindt dat het GLB ook samenwerking tussen landbouwers moet faciliteren en mogelijkheden moet bieden om risico’s af te dekken. Dat maakt de agrarische sector meer crisisbestendig.

Meer ruimte lidstaten

De minister vindt het niet nodig om nu al vast te stellen hoeveel GLB-geld in Nederland in 2021-2027 naar prestatiegerichte betalingen gaat. Er komt meer ruimte voor de lidstaten om keuzes te maken. Het kabinet zal op basis van een SWOT-analyse zoeken naar een juiste balans in de verdeling van de middelen “die recht doet aan de Nederlandse ambities voor het landbouwbeleid”.

Gelijk speelveld

Op een vraag van de Kamer of het nieuwe GLB een gelijk speelveld in Europa waarborgt, antwoordt de minister: “Een gelijk Europees speelveld wordt gewaarborgd doordat voor iedereen dezelfde doelen en voorwaarden gelden.” Zij zet hier wel een kanttekening bij: “Hoe de Europese Commissie dit vorm zal geven, is voor het kabinet een punt van aandacht. Het streven is nadrukkelijk wel om te komen tot een situatie waarin alle ondernemers zo veel mogelijk gelijke kansen hebben.”

Controle en monitoring

Over controle en monitoring schrijft de minister dat zij kiest voor een controlesysteem dat is gebaseerd op vertrouwen “in plaats van het huidige systeem dat uitgaat van wantrouwen”.

Strategisch plan

Schouten antwoordt op vragen over het zogeheten strategisch plan dat Nederland dit plan uiterlijk 31 december 2019 moet indienen bij de commissie. Een verschuiving van die datum naar achteren acht de minister overigens mogelijk. Dat is mogelijk de verkiezingen voor het Europese Parlement en de benoeming van een nieuwe Europese Commissie (beide in 2019).

Overleg met andere partijen

Nog dit najaar maakt het ministerie van LNV een plan van aanpak voor de opstelling van het Nederlandse strategische GLB-plan. Het plan wordt opgesteld in overleg met gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Daarbij worden ook de conclusies van het GLB-rondetafelgesprek betrokken. Dit gesprek vindt plaats op 11 oktober, op verzoek van de Tweede Kamer.

Meer informatie: antwoorden van LNV-minister Schouten op Kamervragen over GLB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *