Schouten: extra bonus voor milieumaatregelen

Minister Carola Schouten wil boeren in de volgende GLB-periode een bonus geven voor uitvoering van klimaat- en milieumaatregelen. Dat extra bedrag komt bovenop de financiële compensatie voor de gemaakte kosten en inkomstenderving.

Minister Carola Schouten

In een brief aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de Landbouw- en Visserijraad in Brussel (17 en 18 december) schrijft de minister dat er een verdienmodel moet komen voor boeren die extra inspanningen leveren. Zij gaat dat op de vergadering van EU-landbouwministers aan de orde stellen. “De huidige voorstellen zijn nog onvoldoende helder over de mogelijkheid om meer te kunnen vergoeden dan de gemaakte kosten en gederfde inkomsten”, meldt Schouten aan de Tweede Kamer.

Verder vergroenen

De Europese Commissie wil het GLB verder vergroenen en heeft daarvoor voorstellen gedaan. Volgens Schouten lijkt het erop dat veel lidstaten daar weinig voor voelen. “Nederland richt zich daarom op allianties met landen die ook een ambitieus beleid voorstaan op het terrein van klimaat en milieu, zoals de Noordwest-Europese lidstaten”, schrijft zij.

Eco-regelingen

In de voorstellen van de Europese Commissie zijn lidstaten verplicht om eco-regelingen aan te bieden, maar zijn boeren niet verplicht om daar aan mee te doen. Volgens de LNV-minister is dat een goed uitgangspunt, “maar Nederland stelt voor om in specifieke gevallen eco-regelingen verplicht te kunnen maken”. Zij noemt als voorbeeld klimaatmaatregelen in een stroomgebied waar die maatregelen alleen zinvol zijn als alle boeren meedoen.

Steun voor jonge boeren

De Europese Commissie stelt voor om aanvullende inkomenssteun te geven aan jonge boeren. In Nederland gaat het om een bedrag van €14 miljoen per jaar. Daarnaast kunnen jonge boeren vanuit de tweede pijler worden gesubsidieerd bij aankoop van grond. De minister meldt aan de Tweede Kamer alle lidstaten voorstander zijn van een versterkte inzet op maatregelen voor bedrijfsovername en de vestiging van bedrijven.

Jonge Landbouwersregeling

Volgens Schouten sluiten deze voorstellen van de Europese Commissie aan bij het kabinetsbeleid en ook bij de landbouwvisie die in september is gepresenteerd. Zij wil in de periode 2021 – 2027 voortbouwen op de ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan met de Jonge Landbouwersregeling. In Nederland is die regeling gericht op de ondersteuning van investeringen van jongeren voor modernisering en verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Kamerbrief over GLB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *