Schouten: GLB inzetten voor kringlooplandbouw

Het nieuwe GLB biedt kansen op een transitie naar kringlooplandbouw. GLB-budget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor verruiming van bouwplannen en voor de teelt van rustgewassen.

Dat staat in het realisatieplan van de kringloopvisie van LNV dat deze week is gepresenteerd. Het realisatieplan maakt duidelijk welke acties worden ondernomen om de transitie naar kringlooplandbouw nationaal en internationaal op gang te brengen.

Ruime vruchtwisseling

Het GLB 2021 – 2027 is een van de instrumenten om stappen te zetten op weg naar kringlooplandbouw. “Bij de inzet van het nieuwe GLB zal ik aandringen op het stimuleren van ruime bouwplannen met goede vruchtwisseling”, schrijft minister Carola Schouten in haar realisatieplan. “Zo kan bijvoorbeeld in het Nationaal Strategisch Plan een extra maatschappelijke prestatie zoals het telen van rustgewassen (graan, gras) onder de eco-regelingen worden gestimuleerd. Dat bovenop een nationaal in te vullen minimale goede landbouwpraktijk voor gewasrotatie.”

GLB-pilots

De GLB-pilots die op dit moment worden uitgevoerd, ziet de minister als interessant en kansrijk vanuit het perspectief van kringlooplandbouw. Zij noemt daarbij de GLB-pilots ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere landbouw’ en ‘Hoe? Zo!’.

De eerstgenoemde pilot is gericht op vergroening van de akkerbouw door natuurvriendelijke bouwplannen en regionale sturing hierop. In de pilot ‘Hoe? Zo!’ is er veel aandacht voor een landbouw die waardering krijgt van markt en maatschappij, volgens de LNV-minister een belangrijke voorwaarde voor succesvolle kringlooplandbouw.

Nationaal Strategisch Plan

Schouten vindt dat het GLB nu al ruime mogelijkheden biedt om kringloopboeren te ondersteunen. In het realisatieplan schrijft zij: “Ik zet er bij de onderhandelingen over de herziening van het GLB op in dat die mogelijkheden sterk toenemen. ”Die inspanningen zijn er vooral op gericht om bij de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan ambitieuze maatregelen te koppelen aan economisch perspectief voor de boer.”

 

Meer info:

Realisatieplan Visie LNV

GLB-pilot Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB-pilot Hoe? Zo!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *