Schouten voor verlaging GLB-basispremie in stappen

akkerrand

De basispremie gaat in de volgende GLB-periode (2021-2027) significant omlaag. Op dit moment bedraagt deze premie circa €380 per hectare. Minister Carola Schouten wil de verlaging vanaf 2021 stapsgewijs doorvoeren. De doelgerichte betalingen voor duurzaamheid en innovatie gaan dan gefaseerd omhoog. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Carola SchoutenIn haar brief schetst Schouten de contouren van haar inzet voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP). In dat plan wordt aangegeven hoe Nederland de ambities van de Europese Commissie voor het nieuwe landbouwbeleid concreet invult. De Tweede Kamer debatteert op 15 mei over het NSP.
Schouten pleit voor een verlaging van de basispremie en verhoging van de doelgerichte betalingen in stappen, omdat anders boeren mogelijk afhaken en helemaal niet meer aan het GLB meedoen. In dat geval schiet het gemeenschappelijke landbouwbeleid als instrument om de noodzakelijke transitie in de sector op gang te brengen zijn doel voorbij, schrijft de minister.

Kringlooplandbouw

Doelgerichte betalingen zijn bij uitstek mogelijk in de tweede pijler van het GLB. Om de LNV-visie op kringlooplandbouw te realiseren, is het logisch om het budget voor innovatie, biodiversiteit, bodem, water, landschap en klimaat in de tweede pijler te versterken, staat in de brief.
Als het gaat om de eco-regelingen in de eerste pijler stelt de minister: “Mijn inzet is dat de eco-regelingen laagdrempelig en breed toegankelijk zijn, zodat boeren die een bijdrage willen leveren ook deel kunnen nemen.”
Zij pleit voor extra aandacht voor sectoren waar de huidige basispremie een aanzienlijk deel van het inkomen uitmaakt, zoals de melkveehouderij en akkerbouw. “Vooral in die sectoren moeten er mogelijkheden zijn om betalingen voor eco-regelingen beschikbaar te maken.”

Liever belonen dan bestraffen

Schouten maakt zich zorgen over de mogelijk verzwaarde conditionaliteit in het GLB. Dat leidt ertoe dat boeren aan randvoorwaarden moeten voldoen – Brussel noemt dat de baseline – om voor de basispremie in aanmerking te komen.
In de Kamerbrief staat hierover: “Een te hoge baseline maakt het moeilijk om boeren te belonen voor maatschappelijke diensten omdat die diensten immers boven de baseline uit moeten gaan.” Volgens de minister is beloning via betaling voor extra inspanningen effectiever dan het opleggen van een boete aan boeren die niet aan de basiseisen voldoen.

Andere voorstellen

In haar brief aan de Tweede Kamer doet de minister meer uitspraken over het nieuwe GLB en het Nationaal Strategisch Plan. Zoals:
• Invoering van het nieuwe GLB per 1 januari 2021 is praktisch gezien onmogelijk. “Ik ga er daarom vanuit dat het NSP niet eind 2019, maar een jaar later opgesteld moet zijn. Er is dus tijd.”
• Gezien de grote opgaven op het gebied van biodiversiteit wil Schouten het budget voor agrarisch natuurbeheer “tenminste gelijk houden”.
• Zij pleit ervoor dat geld dat van de eerste naar de tweede pijler wordt overgeheveld “net als in de huidige periode met nationale middelen wordt versterkt. Daarmee wint het beleid aan slagkracht.”
• Leader-projecten zouden in de volgende GLB-periode meer ingezet moeten worden voor de transitie naar kringlooplandbouw, klimaatdoelen en biodiversiteit.

De Europese Commissie laat veel ruimte aan de lidstaten om het GLB in te vullen. Om de mogelijke resultaten van zo’n nationale invulling scherper in beeld te brengen, heeft het ministerie vier scenario’s opgesteld. Het gaat om scenario’s waarbij de nadruk ligt op groenblauwe diensten, innovatie en investeringen of leefomgeving en klimaat. Het uitgangsscenario gaat uit van voorzetting van het huidige beleid.
Op 23 mei vindt een nationale conferentie plaats over het nieuwe GLB. De vier scenario’s vormen hiervoor de input.

Meer info:
Kamerbrief over GLB en Nationaal Strategisch Plan
Conferentie Nationaal Strategisch PLN (23 mei)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *