Schouten werkt aan SWOT-analyse voor GLB

Carola Schouten

LNV-minister Carola Schouten wil betrokken stakeholders actief betrekken bij de opstelling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de aanloop naar het nieuwe GLB. In een brief aan de Tweede Kamer meldt Schouten eind maart te komen met een zogeheten houtkoolschets. Deze schets is de basis voor de maatschappelijke consultatie die daarna plaatsheeft.

Volgens de GLB-voorstellen van de Europese Commissie moet het Nationaal Strategisch Plan (de nationale invulling van het GLB 2021 – 2027) voldoen aan drie hoofddoelen met elk drie subdoelen. De hoofddoelen zijn:

  • Bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gevarieerde landbouwsector om zo de voedselzekerheid in Europa te garanderen;
  • Intensiveren van de zorg voor de leefomgeving en het nemen van klimaatmaatregelen;
  • Versterken van de sociaaleconomische structuur in het landelijk gebied.

Maatregelen

De lidstaten van de EU zijn verplicht om met een SWOT-analyse (sterkte-zwakte-analyse) vast te stellen hoe het ervoor staat met betrekking tot de hoofd- en subdoelen. De analyse is vervolgens de basis van het Nationaal Strategisch Plan van de lidstaat. De landen kunnen zelf de maatregelen in het NSP bedenken, al moet de Europese Commissie dat maatregelenpakket wel goedkeuren.

Minimumeisen

Bij de keuze van maatregelen moet wel aan minimumeisen van Brussel worden voldaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plafonnering van de directe GLB-toeslagen (maximaal €100.000), budget voor jonge boeren en overheveling van geld tussen de eerste en de tweede pijler. In de brief van de minister aan de Tweede Kamer staan negen minimumeisen. Over deze eisen is overigens nog geen consensus in de Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement.

Consultatie

Over de wijze waarop de GLB-hoofd- en subdoelen en de voorgestelde minimumeisen plaats krijgen in het NSP wil minister Schouten regelmatig met de Tweede Kamer spreken. Ook gaat de ministers stakeholders hierover consulteren. De eerdergenoemde SWOT-analyse is daarbij onderwerp van discussie.

Brief aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *