Schouten ziet WNF-rapport als aanmoediging

koeien bij sloot Foto: Martijn Beekman (LNV)

Het nieuwe GLB kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de minister haar visie op het Living Planet Report Nederland van het Wereld Natuur Fonds.

Minister Schouten in gesprek met boeren in Renswoude

De WNF schetst in het rapport een tamelijk dramatisch beeld van de biodiversiteit in Nederland. Tegelijkertijd ziet de organisatie wel mogelijkheden om het tij te keren. Minister Schouten heeft het rapport begin februari in ontvangst genomen.

Agrarisch gebied wordt eentoniger

Volgens Schouten komt uit het WNF-rapport “helaas opnieuw het signaal naar voren dat het slecht gaat met de natuur”. Zij constateert met het WNF dat het agrarisch gebied eenvormiger is geworden door verdroging, verzuring en vermesting. Ook de flora en fauna in natuurgebieden hebben het volgens haar zwaar te verduren. Een lichtpunt is dat de populaties van diersoorten in natuurgebieden de laatste tien jaar zijn gestabiliseerd.

Doorgaan op ingeslagen weg

De minister meldt in haar Kamerbrief de resultaten van de WNF-verkenning serieus te nemen. Het voorstel van WNF om landbouw en natuur met elkaar te verbinden, is één van de belangrijke pijlers van de kabinetsvisie Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden. Schouten ziet het rapport als een “oproep door te gaan op de ingeslagen weg en een aanmoediging om in een aantal beleidstrajecten extra te letten op de impact op biodiversiteit in relatie tot landbouw”.

Inzet van eco-regelingen

Een van die trajecten is het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Zo moeten de eco-regelingen uit dat nieuwe GLB een bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit in de landbouw.

Belonen en waarderen van boeren voor hun inspanningen kan de omslag naar natuurinclusieve landbouw versnellen. Hiervoor wordt op dit moment met steun van het ministerie van LNV een set van kritische prestatie-indicatoren ontwikkeld. Voor de melkveehouderij zijn deze er al, de andere sectoren volgen. Die indicatoren zijn een hulpmiddel voor boeren om meer circulair en natuurinclusief te gaan werken. Het toekomstige GLB kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het gebruik van deze indicatoren.

Meer informatie: kamerbrief over WNF-rapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *