Stakeholders in debat over nieuwe GLB

De grote middengroep boeren stimuleren om stappen te zetten in de richting van kringlooplandbouw. Dat moet volgens LNV-minister Carola Schouten de kern zijn van het nieuwe GLB. Een toegankelijk en uitvoerbaar stelsel van regelingen is daarbij randvoorwaarde, vindt Schouten.

LNV-minister Schouten: “De uitdaging is om de grote middengroep van bedrijven mee te krijgen.”

De minister wil voorkomen dat alleen de kopgroep van bedrijven gebruikmaakt van het GLB-stelsel. Haalbaarheid staat bij haar voorop. De doelen op het gebied van biodiversiteit, water, bodem en klimaat moeten overigens wel richtsnoer blijven. Dit zei Schouten op de eerste stakeholdersconferentie over het nieuwe GLB (2021 – 2027) op 23 mei in Nieuwegein.

Contouren van NSP

Meer dan driehonderd boeren, natuurbeschermers, waterschappers, adviseurs en ambtenaren waren bijeen om te praten over de eerste contouren van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). In dat NSP legt Nederland vast hoe het Europese landbouwbeleid vanaf 2021 wordt ingevuld. Alle betrokkenen krijgen inbreng.

Houtskool-SWOT

Belangrijk onderdeel van de conferentie was de zogeheten Houtskool-SWOT, de sterkte/zwakte-analyse van de Nederlandse landbouw. Deze SWOT is opgesteld door Wageningen Economic Research. De analyse van zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen is een van de pijlers van het Nationaal Strategisch Plan. In tien workshops gaven de deelnemers suggesties om de analyse te verbeteren.

Bij de aftrap van de conferentie waarschuwde Schouten de zaal. “We willen met z’n allen veel bereiken, onze lijst met wensen aan boeren en tuinders is lang. Laten we ons beheersen. We staan aan het begin van een proces dat uiteindelijk uitmondt in het NSP. Aan ons allen de taak om boeren niet af te schrikken, maar juist te stimuleren. Nu is het moment om de goede keuzen te maken.”

Breed toegankelijk

Henk Staghouder, gedeputeerde in Overijssel en namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) opdrachtgever van het project dat het NSP moet opleveren, steunt de minister in haar oproep om het stelsel breed toegankelijk te maken. Staghouwer: “We hebben veel plannen. Duurzame energie, biodiversiteit, waterkwaliteit, kringlooplandbouw, alles landt op het platteland, vaak op het boerenerf. Dat kan een bedreiging zijn, maar ook een kans. Als we het goed doen met het GLB kunnen we dat alles aan elkaar verknopen. Dat vraagt om intensieve samenwerking van alle partijen.”

Opbrengst van een van de workshops over de SWOT-analyse

NAJK-bestuurder en akkerbouwer Iris Bouwers deed in het panelgesprek een hartstochtelijke oproep om de GLB-toeslagen alleen ten goede te laten komen aan de actieve boeren. Volgens haar lekt veel geld weg naar grondeigenaren, bedrijven en organisaties die dat Brusselse geld helemaal niet nodig hebben.

De Friese melkveehouder Wieger van der Meulen vroeg aandacht voor de grote, intensieve bedrijven waar hij zichzelf ook onder schaart met 330 koeien. Hij houdt zijn koeien jaarrond op stal. Hij heeft veel nesten van weidevogels op zijn land. “Ik kan als intensieve ondernemer echter geen aanspraak maken op natuurvergoedingen. Als grote boer val ik overal buiten. Dat moet toch anders geregeld kunnen worden in het nieuwe GLB.”

Eco-regelingen

Kirsten Haanraads van Natuurmonumenten wees op de nieuwe eco-regelingen in de eerste pijler van het GLB. “Niet de haalbaarheid voor boeren moet hierbij voorop staan, maar de doelen. Laten we eerste op een rij zetten wat we allemaal willen bereiken en vervolgens analyseren hoe het GLB daar aan kan bijdragen. Eerst de stip op de horizon!”

Agrariër Jan van de Broek – hij heeft een gemengd bedrijf met vleesvee, zorg, natuurbeheer en educatie – deed een oproep aan boeren om de verbinding te leggen met de samenleving. Niet alleen met de directe buren, maar ook met de gemeente, provincie en bijvoorbeeld natuurorganisaties.

Meer info: Houtskoolschets SWOT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *