Tegengaan van inkomensschommelingen in het GLB

Onderzoekers van Wageningen UR hebben in 2016/2017 onderzoek gedaan naar het tegengaan van inkomensschommelingen in de melkveehouderij en de varkenshouderij. Er is toenemende belangstelling voor dit onderwerp in het kader van het nieuwe GLB na 2020.

Het valt op dat fluctuatie van inkomens in de varkenshouderij relatief groot is. In de melkveehouderij is dat beperkt, maar nu het melkquotum is afgeschaft, kan dat groter worden. In de varkenshouderij zijn de inkomensschommelingen voor kleine bedrijven groter dan voor grote bedrijven. In de melkveehouderij is er geen verschil tussen grote en kleine bedrijven.

Een inkomensverzekering kan die schommelingen tegengaan. Met een jaarlijkse inzet van 2500 euro nemen die schommelingen in de melkveehouderij met 17% af. Indien de varkenshouderij 7500 euro per jaar inlegt, worden de inkomensschommelingen 30% minder. Tot op heden wordt er zeer beperkt gebruik gemaakt van verzekeringen tegen inkomensschommelingen.

De nationale overheden kunnen hier een rol in spelen door onder meer gegevens over prijsniveaus, prijsprikkels en nationale en internationale voorraden te verzamelen en openbaar te maken. Dit draagt bij aan meer transparantie bij de prijsontwikkeling.

Naar verwachting zal de Europese Commissie in 2018 met een rapport komen over instrumenten voor risicomanagement binnen de tweede pijler.

Het Engelstalige rapport is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *