Update GLB-pilots in webinar

Meer dan 500 agrarische ondernemers zijn actief betrokken bij de uitvoering van 7 GLB-pilots. Zij nemen concrete maatregelen op hun bedrijf. In de pilots zijn samen twintig gebiedsplannen opgesteld met ruim 80 verschillende maatregelen. Dat bleek op een webinar (7 juli) van het ministerie van LNV en BoerenNatuur waarin een update werd gegeven over de ervaringen in de GLB-pilots tot nu toe. Ruim 150 mensen namen aan het webinar deel.

De looptijd van de GLB-pilots is twee jaar, van maart 2019 tot maart 2021. De opgedane ervaringen leveren input op voor het Nationaal Strategisch Plan, waarin staat op welke wijze het nieuwe GLB in Nederland wordt ingevuld. Het GLB-NSP team van het ministerie van LNV was dan ook een belangrijke doelgroep van het webinar.

Een verslag van het webinar wordt binnenkort geplaatst op deze website en op www.boerennatuur.nl.

Hieronder alvast een aantal punten die aan de orde kwamen:

 • De focus in alle pilots is gericht op de uitvoering van doelgerichte, laagdrempelige en vrijwillige maatregelen op agrarische bedrijven op het terrein van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, landschap en klimaat.
 • De looptijd van de pilots is te kort om te beoordelen of de maatregelen bijdragen aan de milieudoelen. De maatregelen zijn meestal gekozen, omdat in andere projecten en onderzoeken is aangetoond dat ze een bijdrage leveren aan een duurzame bedrijfsvoering.
 • De pilots zijn vooral gericht op de grondgebonden sectoren melkveehouderij en akkerbouw. De vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt komen ook aan de orde, maar in mindere mate. Ondernemers in de intensieve veehouderij en glastuinbouw doen niet aan de pilots mee, omdat deze sectoren nauwelijks te maken hebben met het GLB.
 • De betrokkenheid van boeren bij de pilots is groot. De gebiedsplannen zijn samen met de deelnemers gemaakt. De bijpassende lijsten met maatregelen zijn door boeren gekozen. Dat stimuleert de betrokkenheid. In het GLB-NSP zou deze planvorming van onderaf een plek moeten krijgen.
 • In verschillende GLB-pilots wordt gewerkt met een regionaal keuzemenu van doelgerichte maatregelen. Boeren kunnen vervolgens kiezen welke maatregelen op hun bedrijf uitvoerbaar en inpasbaar zijn. Als in het GLB-NSP wordt gekozen voor zo’n keuzemenu van eco-regelingen dan kan dit een landelijk of een regionaal menu zijn. De uitvoerders van de pilots hebben een voorkeur voor een regionale insteek. Dat uit oogpunt van doelrealisatie en draagvlak.
 • In enkele pilots wordt naast het keuzemenu gewerkt met een puntensysteem. Boeren kunnen extra punten halen en zo een hogere vergoeding ontvangen. Zo’n puntensysteem maakt het mogelijk om beter te sturen, bijvoorbeeld op de locatie van maatregelen, blijkt uit de pilots.
 • In enkele pilots is positieve ervaring opgedaan met ICT en apps om keuzemenu en puntensysteem zo toegankelijk mogelijk te maken voor boeren.
 • In het webinar werd de oproep gedaan om niet zo zeer de inspanning van de boer te belonen, maar vooral de behaalde resultaten. Dit vraagt om een gedegen monitoringssystematiek en is dus kostbaar.
 • De pilots worden door de agrarische collectieven uitgevoerd. Deze zijn vooral actief in het natuur- en landschapsbeheer in gebieden die hiervoor door de provincies zijn aangewezen. In enkele pilots zijn ook agrariërs actief betrokken in zogeheten witte gebieden waar tot nu toe geen vergoeding mogelijk is voor natuur- en landschapsbeheer. In de pilots blijkt dat ook in de witte gebieden boeren mee willen doen aan eco-regelingen.
 • Kennisoverdracht en communicatie zijn erg belangrijk om boeren te bewegen hun bedrijf te verduurzamen. De pilots doen positieve ervaringen op met studieclubs, veldbezoeken en leerbijeenkomsten met deskundigen. Vanuit de pilots komt de suggestie om in het GLB-NSP voldoende budget te reserveren voor kennisoverdracht aan boeren en erfbetreders.

2 reacties op “Update GLB-pilots in webinar”

 • Beste Johannes,
  Dat klinkt als een mooi initiatief van jullie! Hoe alles straks vorm gegeven wordt, is nog niet bekend, daar werkt het Nationaal Strategisch Plan aan, getrokken door LNV en de provincies. Hun ambitie is wel om biodiversiteit en landschap een prominentere rol te geven.
  De pilot Sectorale Bouwstenen, getrokken door LTO, richt zich ook op de overige (grondgebonden) sectoren: https://www.glbuitdepraktijk.nl/
  De pilots zijn nu nog aan het verkennen wat er zoal mogelijk is in de verschillende gebieden, maar de uiteindelijke invulling is dus nog niet helemaal duidelijk, ook over de manier hoe alles geregistreerd moet worden wordt nog gesproken.

 • Er wordt aangegeven dat de pilots vooral gericht zijn op de grondgebonden sectoren melkveehouderij en akkerbouw. Maar hoe kunnen de andere sectoren, zoals die van de schapen- of zoogkoeien houderij bedrijven, meedoen in het geheel. Ik maak zelf als schapenhouder onderdeel uit van het agrarisch samenwerkingsverband EcoLaNa (2 akkerbouwers, 1 melkveehouder en 1 schapenhouder) te Holwerd, waar we met elkaar een Groen-Blauwe dooradering in het gebied neerzetten (dit in combinatie met een wandelpad, excursies, educatie en voorlichting). Sommige onderdelen doen we uit eigen initiatief & verantwoordelijkheid, omdat deze beheermaatregelen niet aansluiten op het bestaande ANLb via het Agrarisch Natuurbeheer Collectief. Hoe krijgt zoiets straks een invulling in het GLB of moet alles gecertificeerd en volgens een bepaalt systeem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *