Van Dam in Kamerbrief GLB: alle betalingen koppelen aan maatschappelijke diensten

In de Kamerbrief, met als onderwerp ‘Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’, gaat staatssecretaris Martijn van Dam uitgebreid in op het beleidsproces van het nieuwe GLB, en de Nederlandse inzet die het huidige kabinet voor ogen staat. Met een paar laatste statements, in zijn rol als staatssecretaris.

Minder budget

Het Europese budget voor landbouw, nu 38% van het totale budget, zal lager worden vanwege Brexit. Dat noodzaakt des te meer tot vereenvoudiging en modernisering. Het huidige Nederlandse kabinet zet in dat kader in op een beleid dat ‘vitale landbouw en plattelandsontwikkeling mogelijk maakt, aansluit op de vragen en wensen van de maatschappij, financieel houdbaar is en meer aan de lidstaten overlaat en minder uitvoeringslasten met zich meebrengt.’

Van directe betalingen naar maatschappelijke diensten

Van Dam pleit pleit ervoor om alle betalingen te koppelen aan maatschappelijke tegenprestaties. “Naar mijn overtuiging moeten de directe betalingen worden omgevormd tot gerichte ondersteuning voor maatschappelijke diensten”, schrijft hij. “Binnen een kleiner wordend GLB-budget moeten de beperktere middelen in zijn geheel gerichter worden ingezet voor maatschappelijke doelen. Het doel zou niet langer moeten zijn om langs publieke weg rechtstreeks te voorzien in inkomen voor landbouwers, maar om landbouwers financieel te ondersteunen om aan verwachtingen en wensen van de maatschappij te kunnen voldoen die door de markt onvoldoende worden gehonoreerd. Te denken valt aan investeringen ten behoeve van het tegengaan van klimaatverandering of aanpassing van de bedrijfsvoering om natuur op en om het bedrijf beter te beschermen of zelfs volledig te integreren in de bedrijfsvoering. Daarmee wordt de maatschappelijke legitimiteit van het GLB, die nu onder druk staat, opnieuw geborgd.”
Directe betalingen, gebaseerd op areaal, drijven de grondprijzen op en gaan nu vooral naar grote bedrijven die het niet nodig hebben, stelt hij verder.

Marktoriëntatie, risicomanagement, voedsel en vereenvoudiging

Ook de andere onderwerpen die  voor het nieuwe GLB van belang zijn komen uitgebreid aan de orde. Van Dam pleit voor marktoriëntatie en meer ruimte voor producenten om zich binnen die markt te organiseren.
Wat betreft risicomanagement stelt hij het bestaande instrumentarium niet meer voldoet. Boeren moeten zelf verantwoordelijkheid nemen om risico’s te verkleinen, de overheid zou het opzetten én het gebruik van (private) verzekeringen en fondsen kunnen ondersteunen.
Ook schrijft hij over een verbreding naar een landschap- en voedselbeleid, met aandacht voor de consument én voor korte ketens. Van Dam wil dat de ketenpartijen zich meer toeleggen op duurzaamheidscerticiten en wil die een formele plek geven in het GLB.
Wat betreft vereenvoudiging pleit hij voor een andere architectuur van het GLB, met een andere verantwoordelingsverdeling; Europa stelt kaders en doelen, lidstaten krijgen meer ruimte om eigen beleid uit te werken toegepast op de eigen (klimatologische) omstandigheden.

“De bredere politieke ontwikkeling van de Unie en het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen over MFK en Brexit zullen in belangrijke mate bepalen in hoeverre er sprake zal zijn van een fundamentele herziening van het GLB”, stelt Van Dam. “Nederland zal daarbij zijn financiële belangen veilig moeten stellen, maar heeft eveneens belang bij een werkelijke modernisering, als noodzakelijke voorwaarde voor een blijvend concurrentiekrachtige, duurzame en maatschappelijk gerespecteerde Nederlandse landbouw en voedselproductie.”

De volledige brief kunt u hier lezen (pdf) >>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *