Veertig veehouders nemen bodem- of klimaatmaatregelen

koeien bij sloot Foto: Martijn Beekman (LNV)

Bijna veertig veehouders in West-Nederland zijn in het kader van de GLB-pilot ‘Vergroening van waterrijke veenweidegebieden’ concreet aan de slag. Zij nemen een aantal bodem-, water- en/of klimaatregelen. De deelnemers hebben maatregelen gekozen uit drie modules. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding per hectare, afhankelijk van de zwaarte van de maatregelen.

Walter Menkveld
Projectleider Walter Menkveld

De pilot is een van zeven die onlangs zijn gestart in de aanloop naar het GLB 2021 – 2027. Aanvrager is Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken. De vereniging werkt samen met gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid en gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. Projectleider is Walter Menkveld.

Twee onderdelen

De veenweide-pilot is de eerste die echt in uitvoering is. De proef bestaat uit twee onderdelen. In drie gebieden voeren in totaal 35 tot 40 boeren maatregelen uit die ten goede komen aan duurzaam bodembeheer, waterkwaliteit en klimaat.

In andere deelgebieden worden plannen van aanpak ontwikkeld, gericht op een groenblauwe dooradering van het landschap. Doel hiervan is de biodiversiteit een impuls te geven.

Speciale app

Afgelopen maanden is door het NMI in Wageningen een speciale app voor de deelnemers aan de pilot ontwikkeld. Boeren kunnen in de app een keuze maken uit zo’n twintig maatregelen. Deze zijn gegroepeerd in drie modules: water, bodem en klimaat.

Deelnemers kiezen een module, bepalen vervolgens een aantal maatregelen uit deze module en vullen die eventueel aan met maatregelen uit de twee andere modules als deze combineerbaar zijn.

Vaak kan ook worden gekozen voor de zwaarte van een maatregel, bijvoorbeeld bemesting met 50, 75 of 100 kilo stikstof per hectare. Al deze keuzes leveren een totaal aantal punten op. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van dit puntenaantal. De vergoeding varieert grofweg van €25 tot €75 per hectare.

Uitvoerbaarheid

Volgens projectleider Menkveld is de pilot er vooral op gericht om te ontdekken welke bodem-, water- en klimaatmaatregelen uitvoerbaar zijn en of ze effect sorteren. Eind dit jaar wordt met de deelnemers geëvalueerd en besloten of het maatregelenpakket in de tweede fase van de pilot aangepast moet worden.

Ook worden studiebijeenkomsten voor de deelnemers georganiseerd. Menkveld: “Uiteindelijk moet de pilot voorstellen opleveren voor het Nationaal Strategisch Plan. Wij hopen na twee jaar aan te kunnen geven welke maatregelen zinvol en uitvoerbaar zijn.”

Beheer landschap

De andere pijler van de pilot is gericht op het beheer van groenblauwe elementen in het veenweidelandschap. Het doel is om 8% dooradering (‘ecologisch aandachtsgebied’) te realiseren met de mogelijkheid van ‘verevening’ tussen bedrijven.

Er zijn inmiddels vier polders geselecteerd van 200 tot 500 hectare waar in samenwerking met boeren een plan van aanpak zal worden ontwikkeld. “We gaan geen nieuwe natuur ontwikkelen want daar is geen geld voor. Doel is vooral om beheermaatregelen te bedenken voor perceelranden, rietkragen en bijvoorbeeld landschapselementen. En wel zo dat deze uitvoerbaar zijn voor grondgebruikers.”

Eén reactie op “Veertig veehouders nemen bodem- of klimaatmaatregelen”

  • Wat moet ik mij voorstellen bij deze opzet?
    ik kan er nog niet in ontdekken dat ze afwijken van de geijkte paden. En wie de regie neemt in dit project, ik bedoel wat is de rol van de toeleverancier en waar ligt het verdienmodel voor boer en erfbetreder? Het klinkt nogal opgelegd, keuze uit 20 bedachte en geselecteerde maatregelen. Het trucje is al bedacht en nu kijken of het ook werkt, en daar hebben we boeren voor nodig (die dat ook nog eens zelf betalen uit hun eigen pot)
    Denk ik te negatief? Ik werk samen met boeren en probeer juist die zaken uit die ongeloofwaardig lijken en toch goed blijken te werken (en hou die gegevens vervolgens tegen de borst omdat 1 jaar geen jaar is )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *