Vereenvoudiging GLB belangrijk thema in Nederlands EU-voorzitterschap

Het kabinet heeft in de Rijksbegroting aangegeven tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zich vooral in te gaan zetten op vereenvoudiging van het GLB. Hiermee wordt een vermindering van de administratieve lasten beoogd en meer ruimte voor innovatie in de landbouw.

Met betrekking tot het GLB wordt een landsdekkende jongeboerenregeling aangekondigd. Deze is gericht op innovatieve investeringen. Inclusief de de cofinanciering door provincies gaat het om € 5,2 mln per jaar.  Conform de motie Dik-Faber heeft de Staatssecretaris van EZ met de provincies afgesproken dat ze streven naar een zo gelijk mogelijke uitvoering van de regeling. Omdat het karakter van de regeling zich richt op innovaties kunnen per provincie wel accentverschillen aangebracht worden zodat beter ingespeeld kan worden op regionale behoeften.

In de begroting wordt ook een overheveling van middelen van de eerste naar de tweede pijler vermeld. een herschikking van de beschikbare middelen van de eerste pijler. Hiervan wordt 20 miljoen aangewend voor watermaatregelen, dit wordt aangevuld met € 20 mln co-financiering door de waterschappen/provincies.

U kunt hier de begroting  van het ministerie van EZ voor 2016 vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *