Vewin: GLB blauwer maken

Bescherming van drinkwaterbronnen moet integraal onderdeel zijn van het nieuwe GLB. Daar pleit de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) voor. De organisatie wil het GLB ‘verblauwen’.

Het huidige GLB maakt haar ambities wat betreft het verbeteren van de milieuprestaties door boeren niet waar, zegt Vewin. De organisatie baseert zich hierbij onder meer op onderzoek van de Europese Rekenkamer. De ambities zijn te laag en de genomen maatregelen zorgen niet voor veranderingen in de landbouwpraktijk.

Onvoldoende inzet op waterkwaliteit

Ook in de jongste voorstellen van de Europese Commissie wordt onvoldoende ingezet op terugdringing van landbouwemissies ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Dit terwijl het GLB volgens Vewin bij uitstek een instrument is om boeren te stimuleren milieudoelen te halen.

Kaderrichtlijn Water

De drinkwaterbedrijven willen het landbouwbeleid verblauwen door in het GLB 2021 – 2027 een verwijzing op te nemen naar de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De strekking van artikel 7 uit de KRW – van grond- en oppervlaktewater moet drinkwater gemaakt kunnen worden – zou opgenomen moeten worden in de lijst met conditionaliteitseisen. Dit zijn de eisen waaraan boeren moeten voldoen om EU-steun te ontvangen.

Nationale invulling

De verbetering van de waterkwaliteit kan nog een extra impuls krijgen door dit op te nemen in de vrijwillige eco-regelingen in pijler 1 en het programma POP (pijler 2). Door de extra ruimte die lidstaten krijgen voor nationale invulling van het GLB zijn hiervoor mogelijkheden, stelt Vewin. “Hierbij is van belang actief te stimuleren dat boeren extra maatregelen nemen om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, vooral gericht op bescherming van drinkwaterbronnen.”

Eenvoudig en aantrekkelijk

Deelname aan zulke programma’s moet eenvoudig en aantrekkelijk zijn, zegt Vewin. De financiering vanuit beide pijlers moet ruimte bieden voor uitvoering van samenwerkingsprojecten die aantoonbaar bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie: GLB-standpunt Vewin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *