Zeven aanvragen voor GLB-pilotregeling

scholeksters Foto: Boerennatuur

Er zijn zeven aanvragen ingediend voor de LNV-subsidieregeling ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’. In alle gevallen gaat het om plannen van agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer. Bij één aanvraag is LTO Nederland betrokken.

Doel van de pilots is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar de volgende GLB-periode 2021 – 2017. Volgens de subsidievoorwaarden moest de hoofdaanvrager een agrarisch collectief zijn.

De aanvragen konden tussen 3 en 17 december worden ingediend. Naar verwachting worden de pilots eind januari 2019 beschikt. De uitvoering van de pilots loopt tot april 2021. Voor de pilots is €9 miljoen beschikbaar. Dat budget komt beschikbaar door overheveling van geld van pijler 1 naar pijler 2.

Vergroening

Met de resultaten van de pilots wil ministerie van LNV in de volgende GLB-periode onder meer de vergroeningsmaatregelen en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beter op elkaar afstemmen. Ook wordt onderzocht of regionale samenwerking via collectieven een rol kan spelen in het behalen van maatschappelijke doelen.
In de pilots wordt ingezet op de versterking van de samenwerking met gebiedspartners en marktketens. Daarnaast wordt ervaring opgedaan met eenvoudige monitoring en verantwoording.

Compleet pakket

De zeven pilots vullen elkaar aan qua sector, regio en inhoud. Zo richten sommige pilots zich meer op de ontwikkeling van een duurzame agrarische bedrijfsvoering. In andere pilots ligt de nadruk op klimaatmaatregelen. De gebiedsgerichte benadering om maatschappelijke doelen te realiseren, staat centraal in alle voorstellen. Daarbij wordt ook samengewerkt met boeren buiten de pilotgebieden.

Koepelproject

BoerenNatuur, de landelijke organisatie van alle agrarische collectieven in Nederland, is verantwoordelijk voor een koepelproject. Daarbij gaat het om:
• afstemming tussen de pilots,
• de landelijke ontwikkeling van een verantwoordingssystematiek,
• delen van ervaringen en kennis met alle collectieven,
• de communicatie met betrokken en geïnteresseerde partijen.

Uitvoering

De uitvoering van de pilots gebeurt in de komende twee jaar. In de eerste fase (2019) wordt een regionaal of sectoraal plan van aanpak gemaakt. Dat gebeurt in overleg met boeren in de regio of sector. In de tweede fase worden de maatregelen uitgevoerd en gemonitord. Bij de monitoring wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het draagvlak onder boeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *