Zeven GLB-pilots in startblokken

gewaardeerde landbouw

Het platform van agrarische collectieven in Nederland, BoerenNatuur en LTO Nederland leggen de laatste hand aan zeven GLB-pilots. De pilots moeten handvatten bieden voor invulling van een belangrijk onderdeel van het nieuwe GLB, het zogeheten strategisch plan. Dat zegt voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur.

Datema is positief over de jongste voorstellen van de Europese Commissie over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor de periode 2021 – 2027. “Het ziet ernaar uit dat het GLB de verduurzaming in de agrarische sector een impuls gaat geven. De lidstaten kunnen dan zelf invulling geven aan de Europese doelen op het gebied van biodiversiteit, landschap en bijvoorbeeld klimaat. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Daar gaan we in onze pilots naar op zoek.”

Regeling in de maak

Op dit moment wordt op het ministerie van LNV hard gewerkt aan een regeling op basis waarvan de pilots van BoerenNatuur en LTO Nederland gefinancierd kunnen worden. Datema, melkveehouder in Groningen, hoopt dat in oktober met de uitvoering van de pilots kan worden begonnen.

Platform agrarische collectieven

BoerenNatuur is het landelijke platform van veertig agrarische collectieven die in hun eigen regio het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Deze collectieven hebben samen 8.500 leden.

Slim benutten van GLB

Verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering staat bij de organisatie van Datema voorop. “Het nieuwe GLB kan een waardevol instrument zijn om een forse stap voorwaarts te zetten in die richting. Volgens de jongste voorstellen van landbouwcommissaris Phil Hogan krijgen de lidstaten de kans om daar concreet invulling aan te geven. In de pilots gaan we concreet op zoek naar een slimme benutting van de beschikbare GLB-gelden.”

Pilot akkerbouw

De pilots hebben allemaal een eigen invalshoek. Zo gaat in een van de pilots een aantal akkerbouwcollectieven gebiedsplannen ontwikkelen om maatschappelijke doelen te realiseren. In de Haarlemmermeer ligt hierbij de nadruk op maatregelen voor insecten. Datema: “De wegbermen zijn in de Haarlemmermeer erg breed. Ook doen veel akkerbouwers aan randenbeheer. In deze pilot gaan we onderzoeken hoe het weg- en akkerrandenbeheer beter op elkaar afgestemd kan worden, zodat dit ten goede komt aan de insecten. We gaan hierbij samenwerken met de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat.”

Pilot Friese Wouden

In het houtsingelgebied van de Noordelijke Friese Wouden gaat een andere pilot van start. Voor een groot aantal bedrijven wordt hier een plan van aanpak gemaakt om de hele bedrijfsvoering natuurinclusiever te maken. Datema: “Veel boeren in dat gebied zijn op een deel van hun bedrijf actief met natuur- en landschapsbeheer. Dat geldt voor mij ook, ik doe op 15 hectare aan weidevogelbeheer, op de rest van mijn land ben ik gangbaar boer. In de Friese pilot gaan we onderzoeken hoe we de hele bedrijfsvoering kunnen verduurzamen. Dan gaat het niet alleen om biodiversiteit, maar ook om bodembeheer, waterkwaliteit en klimaat.”

Pilot Limburg

In Limburg is weer voor een andere invalshoek gekozen. De pilot wordt uitgevoerd door het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg. Datema: “Plan is om in enkele gebieden in de provincie een brug te slaan tussen vergroening en agrarisch natuurbeheer. Het achterliggende idee is dat er, voor de biodiversiteit, effectievere vergroeningsmaatregelen te bedenken zijn dan de huidige. Denk bijvoorbeeld aan luzerneteelt. Het draait in Limburg vooral om een verandering in de wijze van risicoreductie in de landbouw: van een controlemodel naar een systeem met veerkracht.”

Eenvoudige verantwoording

In alle pilots wordt gezocht naar een eenvoudige verantwoording. “Het GLB moet niet alleen doeltreffend zijn, maar vooral ook eenvoudig”, zegt Datema. “Laten we voorkomen dat het strategisch GLB-plan voor boeren een bureaucratisch monster wordt. In de pilots bekijken we bijvoorbeeld hoe we satellietbeelden kunnen inzetten als controlemiddel. We werken daarvoor samen met RVO en het ministerie van LNV. Hoe simpeler, hoe beter.”

Zeggenschap lidstaten

Datema hoopt dat de EU-lidstaten daadwerkelijk de kans krijgen om de door Brussel vast te stellen doelen op het gebied van natuur, milieu en klimaat om te zetten in maatregelen. “Op het gebied van natuur en landschap hebben we daar in Nederland al goede ervaringen mee. De provincies stellen de doelen vast, de agrarische collectieven maken een plan van aanpak en sluiten contracten af met individuele boeren. Van die systematiek kunnen we in het GLB gebruikmaken. Ook andere landen kunnen hiervan leren.”

Meer informatie: website BoerenNatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *