Nieuwsbrief NSP-GLB december 2019

---

Het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB

In het Nationaal Strategisch Plan voor het gemeenschappelijke Landbouwbeleid (NSP-GLB) komt te staan hoe Nederland de Europese verordeningen invult. Er is veel ruimte om de subsidies in te zetten voor de oplossing van typisch Nederlandse problemen en om in te spelen op kansen in de eigen landbouwsector.

Het NSP-GLB wordt opgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de twaalf provincies, de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maatschappelijke organisaties worden hierbij betrokken.

Wat is het NSP-GLB?

---

Leden NSP-GLB-team aan het woord

Er werkt een team van ongeveer 15 personen aan het nieuwe NSP-GLB. Het team bestaat uit de trekkers van een aantal deelprogramma’s en werkgroepen die allemaal op een ander terrein nadenken over de Nederlandse invulling van het toekomstige GLB. Het Rijk en de provincies zijn beide opdrachtgever van het team.

Drie leden van het NSP-GLB-team stellen zich aan u voor: resp. Ad Tabak, Tirza Molegraaf en Aard Mulders. 

‘GLB benutten om transitie in agrosector te realiseren’

‘GLB benutten om transitie in agrosector te realiseren’

Het nieuwe GLB kan en moet de gewenste transitie in de landbouw een duw in de goede richting geven. Maar boeren wees gerust, een redelijk inkomen in de agrarische sector blijft een belangrijk uitgangspunt van het landbouwbeleid. Dat zegt Ad Tabak. Hij is bij het ministerie van LNV programmamanager voor de opstelling van het Nationaal Strategisch Plan.

Meer lezen.

landschap

'Graag een ambitieuze invulling van het GLB’

Lidstaten krijgen veel ruimte om het nieuwe GLB naar eigen wens in te richten. “Nederland krijgt die kans. Laten we dan zo ambitieus mogelijk te werk gaan.” Dat zegt Tirza Molegraaf, plaatsvervangend programmaleider van het team dat het Nationaal Strategisch Plan voor Nederland ontwikkelt. Veel partijen zijn betrokken bij het GLB-NSP. Naast het overkoepelende NSP-programmateam zijn er acht …

Meer lezen.

‘Nieuw GLB moet stimuleren, niet blokkeren’

‘Nieuw GLB moet stimuleren, niet blokkeren’

Het nieuwe GLB kan de verduurzaming van de landbouw een impuls geven. Dat zegt Aard Mulders van het ministerie van LNV en actief betrokken bij de opstelling van het Nationaal Strategisch Plan. “Mijn drijfveer is om het GLB zo in te richten dat het agrarische ondernemers daadwerkelijk stimuleert die omslag te maken.”

Meer lezen.

---

Wat gebeurt er nu?

Doorwerken aan nieuw GLB ondanks vertraging in Brussel

Doorwerken aan nieuw GLB ondanks vertraging in Brussel

De vertraagde besluitvorming op Europees niveau over het toekomstige GLB maakt het lastig om voortgang te boeken in het landelijke proces dat moet leiden tot een Nationaal Strategisch Plan (NSP-GLB). Toch wordt stug doorgewerkt, zegt LNV-programmamanager Ad Tabak. Vaststelling van de verordeningen die de basis vormen voor het nieuwe GLB is voorlopig nog niet aan de orde. …

Meer lezen.

Houtskool SWOT voor het NSP is klaar

Houtskool SWOT voor het NSP is klaar

Deze week heeft minister van LNV Carola Schouten de definitieve houtskool SWOT naar de Tweede Kamer gestuurd. De SWOT wordt gebruikt bij het opstellen van een concept behoefteanalyse en interventiestrategie van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB na 2020. In het NSP zal Nederland uiteenzetten hoe zij met hun invulling van het GLB gaan bijdragen aan de door de …

Meer lezen.

---

Voortgang GLB-pilots

In het kader van het NSP-GLB worden zeven GLB-pilots uitgevoerd. Doel van de pilots is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen. Agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer voeren de pilots uit. Hun ervaringen dragen bij aan het ontwerp van een stelsel van betalingen aan boeren om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. De pilots zijn bouwstenen voor het Nationaal Strategisch Plan.

Zeven pilots met prestatiegerichte betalingen

---

De website ToekomstGLB wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Een speciaal onderdeel daarbinnen handelt over het nieuwe Nationaal Strategisch Plan voor het GLB. We sturen u deze nieuwsbrief omdat u zich al eerder heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van toekomstGLB, en omdat we verwachten dat u interesse hebt in de thematiek. Als dat niet het geval is: afmelden kan heel eenvoudig via de link hieronder.